INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

Denna Integritetspolicy är en del av användarvillkor som reglerar din användning av tjänsterna på www.sellamigo.com (”Sajten” och ”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av Sellamigo AB, org.nr 559149-0387 (“Bolaget” och ”vi”). Bolaget är personuppgiftsansvarig för och behandlar de personuppgifter du lämnar vid registrering av konto på Sajten och vid användning av Tjänsterna. Det gäller namn, adress, e-postadress, telefonnummer och sadelnummer.

Användning av personuppgifter
  1. Bolaget använder dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtalet om utförande av Tjänsterna. För detta syfte kommer dina uppgifter lagras, sparas och bearbetas samt vid behov presenteras för betalningspartner som behöver informationen för att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som kund.
  2. Vi behandlar och delar med oss av dina personuppgifter till andra bolag (exempelvis tillverkare och återförsäljare av sadlar och försäkringsbolag) samt polismyndigheten i syfte att vidareutveckla Tjänsterna, underlätta för försäkringsbolag i samband med skadereglering, underlätta för polismyndigheten att utreda anmälningar om tillgrepp av sadlar samt förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsterna.
  3. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.
  4. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köp- och säljvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring, tillhandahålla tillverkare och återförsäljare av sadlar och försäkringsbolag statistikunderlag samt för att förbättra Sajten och Tjänsterna, betalningslösningar och betalningsprocesser.

    Behandling av personuppgifter enligt punkterna b-d sker med stöd av en intresseavvägning där Bolaget har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter, för analys, utveckling och marknadsföring och detta intresse väger tyngre än den risk för den enskildes integritet som behandlingen innebär.
  5. Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att Bolaget ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.
Säkerhet m.m.

Bolaget använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i sin verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. I dessa fall är IT-leverantören personuppgiftsbiträde åt Bolaget och hanterar uppgifterna på Bolagets uppdrag och enbart enligt dess instruktioner. De personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt och informationen krypteras utifrån de krav som följer av gällande dataskyddslagstiftning. Bolaget ställer även krav på att dess IT-leverantörer och leverantörer av betallösningar använder kryptering och verkar för att all betalinformation hanteras på ett säkert sätt.

Rätt till registerutdrag samt andra rättigheter

Du har rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som Bolaget behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt rätt till överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Vissa av de rättigheter som beskrivs här gäller först efter 25 maj 2018 då Dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft. Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till Bolaget. Begäran om registerutdrag ska ske skriftligen och vara undertecknat i original. Brevet sänds till den postadress som anges ovan i denna personuppgiftspolicy.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag och myndighets rekommendationer. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Cookiepolicy

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande på webbsidor som använder samma cookies. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Denna typ av cookie har ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte Sajten. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och saknar utgångsdatum. Under tiden du är inne och surfar på Sajten, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång Sajten begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Gå till din webbläsares hjälpsidor för mer information. Om du nekar till lagring av cookies innebär det att funktionaliteten på Sajten kan begränsas.

Ändringar av Integritets- och cookiepolicy

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritets- och cookiepolicy kommer att publiceras på Sajten.

Vad säger användarna?

Anders P.

"Det här är fantastiskt! Tack så mycket!"

Maja Bogren

"Det här har gjort mitt liv så mycket enklare!"

Melanie D.

"Tack för ni gjort den här tjänsten tillgänglig!"

Vill du hålla dig uppdaterad? Registrera dig för att få vårt nyhetsbrev!